D2.jpg (134277 bytes)

惜字爐

昔日教育未普及之時,讀書人對書寫文字之紙張均極為敬重,本校前輩師長秉持此一傳統美德,慎重處理字紙等廢棄資源,因而建造此爐。惜字爐位於今女三舍旁。

buttom.2 (306 bytes)回校園風貌                 buttom.2 (306 bytes)回照片說校史